EOIL-Fotball

Hospitering og låning av spillere

Hospitering og låning av spillere

HOSPITERING OG LÅNING AV SPILLERE

HOSPITERING:

EOIL oppfordrer til at det hospiteres mellom de forskjellige lagene.

Hospitering betyr at enkelte spillere får et treningstilbud ut over det ordinære tilbud i sin egen årsklasse/lag. For å ta vare på bredden i klubben og i lagene er det viktig at dette blir gjort på en rettferdig måte og at klubbens retningslinjer følges.

• Hospitering kan foregå fra det året spillerne fyller 10 år.

• Hospiteringen er en midlertidig ordning, og skal reverseres hvis den ikke fungerer.

Målet med hospitering er å gi den enkelte spiller økt treningsmengde / større utfordringer enn det som blir tilbudt fra eget lag.

Det er trenerne som skal velge ut spillere som kan bli med. Spillerne blir vurdert med tanke på modenhet, holdninger, treningsoppmøte og ferdigheter. Det oppfordres til at det rulleres i laget på hvem som hospiterer.

Hospitering skal alltid avtales mellom trenerne og evt. spillerkoordinator før den iverksettes. Treneren som er ansvarlig for det enkelte lag, er den som velger spillere som skal hospitere. Trenerne på de lagene det skal hospiteres mellom må ha en dialog om hvordan det fungerer, og evt. gjøre korrigerende tiltak hvis det ikke fungerer. Hvis ikke annet er avtalt mellom trenerne skal spillerne delta på eget lags treninger når treninger kolliderer.

LÅNING AV SPILLERE

Med låning menes at et lag låner spillere for å oppnå et nødvendig antall spillere for å kunne gjennomføre kamper. Når et lag har behov for et antall spillere må de henvende seg til trenerne til det laget det ønskes å låne fra. Denne treneren bestemmer hvem som kan lånes.

En trener skal aldri henvende seg direkte til spiller eller foreldre. Er det kolliderende kamper mellom eget lag og det laget som ønsker å låne, skal i utgangspunktet eget lag prioriteres.

Det er viktig at trenere snakker sammen både ang låning og hospitering, det er trenerne og spillerkoordinator som, ved bruk av klubbens retningslinjer, bestemmer dette.

Ved uenigheter vedrørende låning eller hospitering er det spiller/trenerkoordinator som avgjør utfallet.


Elnesvågen og Omegn IL-Fotball

Postboks 116

6447 Elnesvågen

Ved tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider, send mail til:

post@eoilfotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift